Partner

Biztonsági tudnivalók

Bérbeadott gépeink veszélyes gépek, ezért jogszabályok határozzák meg használatuk módját.

 • 1/a. számú melléklet az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelethez (a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról)
 • Az Mvt. 21. § (2) bekezdése alapján veszélyesnek minősülő munkaeszközök jegyzéke
  • 15. Személyek vagy személyek és terhek emelésére szolgáló szerkezetek, amelyeknél fennáll a leesés veszélye több mint három méter magasságból.
  • 18. Gépi hajtású emelőtargoncák.
  • 20. Rakodógépek, jövesztő-rakodógépek.

Társaságunk az emelőgép tulajdonosa illetve bérbeadója, ennek megfelelően az üzemeltetési feladatokból elvégezi a műszaki üzembehelyezést, az időszakos vizsgálatokat és gondoskodik a karbantartások rendszeres elvégzéséről. A fentieken kívül a gép átadásával a bérbevevőre hárul a berendezés üzemeltetésének teljes felelősége. A bérbevevő a tényleges munkahelyen köteles a munkavédelmi üzembehelyezésről, az eszköz rendeltetésszerű használatról, a biztonságos állapotának megőrzéséről gondoskodni.
  Emelőgépek használatának szabályait az "Emelőgép Biztonsági Szabályzat (47/1999. GM rendelet)" továbbiakban "EBSZ" határozza meg, ezek szerint:
  3. Az üzemeltető kötelezettségei
  Az emelőgép üzemeltetője:
  3.2. köteles az emelőgép, üzembe helyezéséről, a teherfüggesztő eszközök használatba vételéről, rendeltetésszerű használatáról, biztonságos állapotának megőrzéséről, az időszakos vizsgálatról és a karbantartás szakszerű és rendszeres elvégzéséről gondoskodni;

Az emelőgép használata előtt a munkáltatónak meg kell győződnie arról, hogy a kezelő rendelkezik a szükséges ismeretekkel, készségel és jártassággal. A berendezés használata közben műszakonként vezetni kell az "Emelép napló"-t.
EBSZ
8. Az üzemeltetésre vonatkozó szabályok
8.1. Általános előírások
8.1.1. Az emelőgépet csak a használati utasításban meghatározott módon és célra szabad használni.
8.1.2. A gépi hajtású emelőgéphez naplót kell rendszeresíteni, és abban a műszakonkénti vizsgálatokat és az esetleges meghibásodásokat és azok elhárításának tényét rögzíteni kell.

8.2. Az emelőgép kezelőre vonatkozó előírások
8.2.1. Köteles figyelembe venni az emelőgép naplójába az előző műszak alatt beírt bejegyzéseket és ellenőrizni az esetleges hiányosságok megszüntetését.

Az emelőgép kezelőjének kötelessége minden műszak megkezdése előtt az EBSZ és a kezelési utasításban leírt "napi karbantartást" elvégezni.
EBSZ
8.2.2. Az emelőgép üzembe helyezése előtt köteles meggyőződni arról, hogy annak szerkezetén nem tartózkodik senki.
8.2.3. Minden műszak megkezdése előtt meg kell vizsgálnia az emelőgép biztonságát érintő berendezések hatékonyságát, így különösen:
 • - a vészleállítót, amely az emelőgép üzemét lekapcsolja;
 • - figyelmeztető, jelző berendezéseket;
 • - minden hajtóművet és a köteleket, láncokat;
 • - a véghelyzet kapcsolókat;
 • - minden mozgás fékjét;
 • - a reteszeléseket;
 • - a teherbírás, illetőleg a kinyúlás jelzőket;
 • - az emelőgép egyéb biztonsági berendezéseit, amelyek az emelőgép felszereléséhez tartozó eszközökkel megvizsgálhatók;
 • - valamint a használati utasításban előírt egyéb berendezéseket és védőeszközöket.
  • Ha hiányosságot vagy rendellenességet tapasztal, azt köteles felettesének jelenteni, valamint az emelőgép naplójába bejegyezni.
   8.2.4. Ha olyan hiányosságot vagy rendellenességet tapasztal, amely az emelőgép biztonságos üzemeltetését veszélyezteti, az emelőgépet csak a hiányosságok vagy rendelleneségek megszüntetése után helyezheti üzembe.
   8.2.5. Az emelőgépet csak a használati utasításban leírt módon szabad üzembe helyeznie.
   3. Az üzemeltető kötelezettségei
   Az emelőgép üzemeltetője:
   3.1. köteles gondoskodni a jelen szabályzatban, a vonatkozó nemzeti szabványokban, valamint az emelőgép dokumentációban foglaltak végrehajtásáról;
   3.2. köteles az emelőgép, üzembe helyezéséről, ..., rendeltetésszerű használatáról, biztonságos állapotának megőrzéséről, az időszakos vizsgálatról és a karbantartás szakszerű és rendszeres elvégzéséről gondoskodni;
   3.3. az emelőgép ... eszköz minden, az e szabályzatban, illetőleg a nemzeti szabványok szerinti okmányát az emelőgép, ... kiselejtezéséig köteles megőrizni különösen:
   - az időszakos vizsgálatok eredményeit, dokumentálását, - a karbantartási munkák, a fődarab-, a kötél-, a horog- és a lánccserék előírás szerinti bizonylatait, tanúsítványait, emelőgép naplóit, - az egyműbizonylatú teherfüggesztő eszközök bizonylatait; - szerelői nyilatkozatot; 3.4. köteles az emelőgép, ... üzemeltetési dokumentációját, nyilvántartását naprakészen vezetni és azokat az emelőgép selejtezéséig megőrizni;
   3.5. köteles gondoskodni arról, hogy az emelőgép használati utasítása - az emelőgép kiselejtezéséig - az emelőgép kezelő rendelkezésére álljon;
   3.6. az e szabályzatban meghatározott feladatait, felelősségét és az ezzel összefüggő hatáskörét csak írásban ruházhatja át az irányítása alá tartozó megfelelő műszaki képesítésű személy(ek)re (pl. emelőgép ügyintéző), vagy e tevékenységre szakosodott szervezetre, illetőleg emelőgép szakértőre;
   3.7. gondoskodik az emelőgép, ... rendeltetésszerű használatáról, illetőleg használaton kívül, előírás szerinti tárolásáról;
   3.8. köteles az ütemterv szerinti időszakos vizsgálatok és a javítások idejére az emelőgép üzemeltetését felfüggeszteni;
   3.9. az időszakos vizsgálatok eredményeit köteles figyelembe venni és a szükséges intézkedéseket megtenni;
   3.10. gondoskodik arról, hogy az emelőgép kezelő a vonatkozó jogszabály szerint képesített személy legyen, az emelés irányító és a kötöző a munkájához szükséges ismereteket elsajátítsa;
   3.11. az emelőgéppel kapcsolatos üzemeltetői tapasztalatokat és üzembiztonsággal kapcsolatos eseményeket köteles írásban rögzíteni vagy rögzíttetni emelőgép naplóban, valamint e feljegyzéseket megőrizni.
   3.12. az emelőgép megfelelő biztonságos állapotáról, ideértve az előző pontokban foglaltakat is - ettől eltérő írásbeli megállapodás hiányában - az emelőgép tulajdonosa köteles gondoskodni.


Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről "Mvt. 55. $(1) A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló ... c) munkaeszköz átalakításakor, vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor , ... elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat."


Emelőgép kezelése


Emelőgépet az a személy kezelhet akit ezzel megbíztak, rendelkezik a szükséges állami szakképesítéssel és munkavégzésre alkalmas állapotban van.

  5.1.6 Emelőgép-kezelő
  Emelőgépet önállóan az a személy kezelhet, aki - 18. életévét betöltött, vagy szakmunkás,
  - a feladat elvégzésére a vonatkozó jogszabály szerint előzetes és időszakos orvosi vizsgálat alapján alkalmas,
  - rendelkezik az emelőgép kezelésére államilag elismert szakképesítéssel és a helyváltoztatásra is képes emelőgép esetében - ha azt maga vezeti - az ahhoz szükséges vezetői engedéllyel.

A személyemelők és teleszkópos rakodó kezeléséhez sokféle, korábban kiállított jogosítvány alkalmas, ma az államilag elismert szakképesítés az "Építő- és anyagmozgató gép kezelője (32 582 02)" OKJ-s bizonyítvány.
Az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről" szóló a 21/2010. NFGM rendelet melléklete, határozza meg a szükséges képzés fajtáit:
Szakképesítés megnevezése: Építő- és anyagmozgató gép kezelője (32 582 02)
Szakmairányok:
Mozgó munkaállványokat (MSZ EN 280)kezelheti :
- Emelőgépkezelő (kivéve targonca);
Teleszkópgémes rakodókat (MSZ EN 1459, Változtatható kinyúlású gépi meghajtású targonca) kezelheti: Ömlesztett anyag rakodására alkalmas kanállal:
- Építési anyagelőkészítő gép kezelője; Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő;
Raklapvillával vagy más darabárú rakadó szerelékkel (MSZ EN 1459, 1.3 pont szerinti ipari kivitelt)
- Targoncavezető;

35/2016. (VIII. 31.) "NFM rendelet a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről" ismerteti a szakirányokat:
A 7. sorszámú Építő- és anyagmozgató gép kezelője
7.3. GÉPCSOPORTOK SZAKMAIRÁNYONKÉNT
A megszerzett szakképesítés az alább felsorolt gépcsoportokba sorolható gépek kezelésére nyújt államilag elismert szakképesítést.
 7.3.2. Emelőgépek (kivéve targonca)
  7.3.2.3. Személyemelők és szerelőállványok
   7.3.2.3.5. Hidraulikus szerelőkosaras gépjármű
   7.3.2.3.6. Hidraulikus szerelőkosaras utánfutó
   7.3.2.3.7. Hídvizsgáló
   7.3.2.3.9. Mobil szerelő kosár
   7.3.2.3.10. Ollós emelőállvány
   7.3.2.3.11. Egyéb Személyemelők és szerelőállványok
7.3.5. Földmunka-, rakodó- és szállítógépek
7.3.5.2.1. Hidraulikus rakodók, homlokrakodók, forgórakodók, teleszkópos rakodók
7.3.6. Targoncák
7.3.6.1. Vezetőüléses targoncák

A közúti közlekedésben résztvevő és ott emelési tevékenységet folytató berendezésekre a fentieken kívül a 40/2009 KHEM rendelt tartalmaz előírásokat.

40/2009 (VIII.31.) KHEM rendelt
A közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról Géptípusok:
4223 Mobil szerelő kosár (MSZ EN 280)
4224 Hidraulikus szerelőkosaras gépjármű
4511 Hidraulikus rakodók (homlokrakodók, forgórakodók, teleszkópos rakodók, MSZ EN 474-3)
3324 Vezetőüléses targoncákEgyéni védőeszközök használata


A berendezés üzemelési helyén előírt egyéni védőeszközök használata kötelező. Ha a munkavédelmi kockázatértékelés során felmerül a leesés, kiesés veszélye, mert a munkakosárból kihajolva kell munkát végzeni, elő kell írni a teljes testhevederzet használatát
MSZ EN 361:2003 Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére. Teljes testhevederzet, energia elnyelővel
MSZ EN 355:2003 Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére. Energiaelnyelők

A Nemzetközi Szerelőkosár Szövetség (IPAF) ajánlása szerint a karos (gémes) berendezésken erősen ajánlott a teljes testhevederzet használata a munkavégzés körülményitől függetlenül, állítható hosszúságú munkahelyzet beállító hevederrel.
MSZ EN 358:2003 Személyi védőeszközök munkahelyzetekhez és magasból való lezuhanás megelőzésére. Övek a munkahelyzet beállítására, fékezésre és rögzítésre

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a hosszú, rugalmas gémmel rendelkező berendezéseken gyakori a munkakosárból kiröpítés, katapultálás. A talajon keletkező kisebb döccenés a kosárban sokkal nagyobb elmozdulást okoz. Egy kisebb gödörbe belehajtva vagy fordulás közben egy elakadáskor, olyan nagy parittya hatás keletkezik a munkakosáron, hogy a kezelő kiröpülhet.

Általános emelőgép kezelő tanfolyamot végezni és szakképesítést szerezni például a következő helyeken lehet:

Federal Trust Company

1046 Budapest, Fóti út 81/B
Telefonszáma: 36-1-780-4499; 36-20-286-7388
A szak teljes neve: Könnyűgép kezelői képzés


Fuvinfo Iroda Kft.

1106 Budapest, Jászberényi út 24.-36.
Telefonszáma: 06-1-261-0078; 06-20-989-1000
A szak teljes neve: Könnyűgép kezelői képzés


Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft.

Adu Oktatási Központ
1200 Budapest, Táncsics Mihály u. 78.
Telefon: +36 (1) 276 3111
E-mail: kozpont@adu-csepel.hu
Web: www.adu-csepel.hu

Telefon: 30-370 7129

Budapest, Soroksári út 150.
berkosar@berkosar.hu

Vissza a kezdőlapra!